Quốc hội vừa thông qua quy định của Luật cư trú 2020, trong đó quy định này cho phép người mua nhà ở Hà Nội từ tháng 1/7/2021 có hộ khẩu tại Hà Nội.

tu-thang-7-2021-cu-mua-nha-o-ha-noi-la-co-ho-khau

Luật cư trú 2020 có nhiều điều khoản mới

Ngày 13/11/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật cư trú 2020. Trong đó, tính từ ngày thời điểm Luật 2020 có hiệu lực, tức từ ngày 01/7/2021, người mua nhà ở Hà Nội hay có chỗ ở hợp pháp tại Hà Nội thì có thể được cấp hộ khẩu tại Hà Nội với điều kiện chỉ cần thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thường trú theo quy định.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 20 Luật 2020 “Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.”

Quy định mới của Luật cư trú 2020 cũng đã bỏ quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định cũ tại Điều 20 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú sửa đổi năm 2013.

Cụ thể, theo quy định cũ, điều kiện để đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương là phải có thời gian tam trú tại thành phố đó từ 1 năm trở lên. Đối với quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian tạm trú phải từ 2 năm trở lên.

Tuy nhiên, để được đăng ký tạm trú tại Hà Nội, người dân cần không thuộc các trường hợp sau đây: Có chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép; có chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, Luật cư trú mới cũng quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vào năm 2023. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trong trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Nếu công dân đăng ký, khai báo cư trú khác và làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì thực hiện việc thu hồi sổ đã cấp, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo đó, có thể thấy từ ngày 01/7/2021, việc quản lý công dân đã được chuyển từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy (phương pháp thủ công, truyền thống) sang thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cư trú và số định danh cá nhân ( phương pháp quản lý bằng số hoá).

Ngoài ra, quy định mới trong Luật cư trú 2020 còn rút ngắn thời gian giải quyết đăng ký thường trú từ 15 ngày (Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2006) xuống còn 7 ngày làm việc (Theo Khoản 3 Điều 22 Luật Cư trú 2020).