Kể từ ngày 1/7/2021, người mua nhà sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú nếu mua nhà ở tại 5 địa điểm được nêu tại Điều 23 và khoản 3 Điều 27 Luật cư trú 2020.

Từ 1/7, mua nhà tại 5 địa điểm sau sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú

Ảnh minh họa

5 địa điểm không được đăng ký thường trú

Căn cứ theo Điều 23 Luật cư trú 2020, 5 địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú gồm:

Một là, chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác.

Hai là, chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng.

Ba là, chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bốn là, chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết.

Năm là, chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật Cư trú 2020 cũng quy định, công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Còn theo Luật Cư trú cũ sửa đổi năm 2013, mọi công dân có chỗ ở hợp pháp đều được đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương. Đối với trường hợp đăng ký thường trú tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có trên 1 năm tạm trú tại thành phố đó. Đối với trường hợp đăng ký thường trú tại quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có trên 2 năm tạm trú tại thành phố đó.