Biên bản bàn giao tài sản là một trong những giấy tờ quan trọng trong việc chuyển giao tài sản, nhằm tránh việc tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau.

tai-sao-lai-can-bien-ban-ban-giao-tai-san

Biên bản bàn giao tài sản quan trọng như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, chỉ khi xác lập văn bản đối với các tài sản được bàn giao và có chữ ký của các bên (bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản) thì tòa án mới có thể bảo vệ quyền lợi khi tranh chấp xảy ra.

Vì vậy, việc lập biên bản bàn giao giao tài sản có vai trò và ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý.

Hai mẫu biên bản bàn giao tài sản thường sử dụng trong lĩnh vực bất động sản gồm: Biên bản bàn giao căn hộ và biên bản bàn giao tài sản là nhà đất.

Sau khi biên bản bàn giao tài sản được xác lập và ký, người nhận sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tài sản theo biên bản đã ký kết.

Một số lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

Khi lập biên bản bàn giao tài sản, cần phải chú ý những quy định sau:

  • Viết rõ ràng thông tin các bên tham gia.
  • Ghi số lượng tài sản, tình trạng, và giá trị hiện tại của tài sản được bàn giao một cách cụ thể, rõ ràng.
  • Ghi rõ trách nhiệm của hai bên.
  • Có chữ ký của hai bên. Trong trường hợp có người làm chứng, cần có chữ ký của người làm chứng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)