Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi mục đích sử dụng đất so với ban đầu theo quyết định hành chính. Có những trường hợp không phải xin phép nhưng cũng có những trường hợp bắt buộc phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp cần xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

  • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng rừng, đất trồng cây lâu năm, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản;
  • Chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang đất trong nhóm đất nông nghiệp với mục đích sử dụng khác;
  • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ đầm;
  • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
  • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
  • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ;
  • Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm những giấy tờ, biên bản sau:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 nhung-truong-hop-nao-can-xin-phep-khi-chuyen-muc-dich-su-dung-dat

Lưu ý: Khi viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, cần ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, với hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất, cần ghi UBND cấp huyện nơi có đất. Trong trường hợp tổ chức thì ghi UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Ngoài ra, cần ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức. Với cá nhân, cần ghi đầy đủ thông tin gồm: số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu… Với tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất, cần ghi thông tin như: Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…

Bên cạnh đó, mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng cần được ghi rõ trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

(Nguồn tổng hợp)