Dưới đây là hình thức xử phạt và mức phạt quy định đối với những trường hợp lấn, chiếm đất đai được quy định trong Nghị định số 91 do chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 05/01/2020.

Mức phạt nào cho hành vi lấn chiếm đất đai?

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

 • Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha;
 • Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha;
 • Phạt tiền từ 5 - 15 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha;
 • Phạt từ 15-30 triệu đồng tiền nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1h;
 • Phạt tiền từ 30-70 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên.

Trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn

 • Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02ha;
 • Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02ha đến dưới 0,05ha;
 • Phạt tiền từ 7-15 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha;
 • Phạt tiền từ 15-40 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,ha đến dưới 1ha;
 • Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5ha đến dưới 1ha;
 • Phạt tiền từ 60-150 triệu đồng nếu diện tích lấn, chiếm từ 1ha trở lên;

Trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn

 • Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha;
 • Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha;
 • Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha;
 • Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 đến dưới 1ha;
 • Phạt tiền từ 50-120 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên;

Các trường hợp khác

 • Mức phạt từ 10-500 triệu đồng nếu lấn lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thông mức phạt.
 • Mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với loại đất tương ứng nếu lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp tại khu vực đô thị ở quy định nêu trên. (Mức phạt không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức)

(Nguồn Tổng hợp)