Mới đây, HĐND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với tổng diện tích của các dự án là 8.051,01ha. 

ha-noi-thong-qua-danh-muc-2-142-du-an-thu-hoi-dat-nam-2020

Tờ trình của ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội trình bày: Tính trong năm 2018, trên địa bàn thành phố có 594 dự án, công trình nằm trong danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc chủng và số dự án, công trình trong danh mục phải thu hồi đất là 2.294 dự án.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9/2019, thành phố mới chỉ thu hồi đc 4.197,5ha (1.294 dự án - tương đương 56%). Căn cứ tình hình trên, UBND TP. Hà Nội đánh giá việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích đất diễn ra còn chậm và chưa đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra trước đó.

Do đó, Sở TN&MT Hà Nội đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã để tổng hợp “Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020” và “Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020”. Danh sách này được lập dựa trên tính pháp lý của hồ sơ dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất.

Sau khi nhận được báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP. Hà Nội đã đưa ra quyết định thông qua 2 danh mục, cụ thể:  danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với tổng diện tích của các dự án là 8.051,01ha và danh mục 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2020 với tổng diện tích 358,84ha.

“Trong năm thực hiện, Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung, Sở TN&MT tổng hợp báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thành phố xem xét vào kỳ họp trong năm” - tờ trình của UBND TP. Hà Nội nêu rõ

Đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, HĐNT TP.Hà Nội yêu cầu các quận, huyện lên kế hoạch bố trí ngân sách cho các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện và HĐND, UBND. Còn đối với những dự án ngoài ngân sách phải đảm bảo bố trí đủ kinh phí GPMB trong năm 2020.