Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa được Quốc hội ban hành. Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thêm 5 năm miễn thuế

Vào chiều 10/06/2020 với hơn 94% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025. Thời hạn trước đó được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Quốc hội ký ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, theo Điều 1 của Nghị quyết: “Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025”. Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nếu chiếu theo quy định tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 và Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thì đối tượng sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đơn vị lực lượng vũ trang, đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Như vậy thì thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp kéo dài thêm 5 năm tức là đến hết năm 2025.

Việc gia hạn như vậy vừa đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, vừa tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ngoài ra, còn thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền trong tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhất là tác động xấu của biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Trong tương lai dài hạn, để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá, nghiên cứu kĩ để báo cáo với Quốc hội. Qua đó Viện nghiên cứu Lập pháp mới có thể xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế đất đai nói riêng và chính sách pháp luật về đất đai nói chung tại thời điểm thích hợp.

(Tổng hợp bởi odt.vn)