Đây là nội dung mới quy định Khoản 2 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP vừa được ban hành. Theo đó, quy định này sẽ bắt đầu được thi hành từ ngày 8/2/2021.

ke-tu-ngay-8-2-2021-nguoi-bi-thu-dat-trong-truong-hop-sau-se-duoc-huong-them-chinh-sach-ho-tro

Cụ thể, Nhà nước sẽ cho những cá nhân/hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công đồng mà không được bồi thường về đất sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ mới: Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Nói cách khác, nếu Nhà nước thu hồi đất sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất sẽ được xem xét hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Hình thức hỗ trợ cho thuê đất đối với những trường hợp được hưởng chính sách mới

Những trường hợp người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất và được hưởng chính sách hỗ trợ cho thuê đất theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ cho thuê đất theo hai hình thức sau:

Một là, được Nhà nước hỗ trợ cho thuê đất tại khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai là, UBND sẽ xem xét cho các cá nhân/hộ gia đình được thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh

Cá nhân/ hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau đây.

  • Cá nhân/ hộ gia đình bị thu hồi đất có mong muốn được tiếp tục thuê đất để sản xuất, kinh doanh.
  • Thời hạn sử dụng đất còn lại của các cá nhân/hộ gia đình tính từ thời điểm có quyết định thu hồi đất tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng cho thuê đất có thu tiền thuê đất hàng năm.
  • Việc thu hồi đất ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của các cá nhân/hộ gia đình trong sản xuất phi nông nghiệp.
  • Tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất, các cá nhân/ hộ gia đình đang sử dụng đất và hoạt động sản xuất ổn định.
  • Cá nhân/ hộ gia đình có năng lực tài chính để thực hiện việc thuê đất để sản xuất ổn định; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.