UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 22/2020 về việc quy định tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này được ký bởi ông Võ Văn Chánh – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai ban hành Quy định tách thửa đất mới

Quy định tách thửa đất mới

Căn cứ theo Quyết định mới được ban hành, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa của đất ở tại đô thị là 60m2, còn diện tích tối thiểu sau khi tách thửa của đất ở tại nông thôn là 80m2.

Quy định này áp dụng với cả khu vực xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, diện tích tối thiểu trên không tính diện tích đất thuộc công trình chưa thu hồi đất, diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng hoặc diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án.

Quyết định cũng nêu rõ, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2. Còn diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị là 500m2, tính luôn cả khu vực xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Quy định tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở như sau: Tùy theo đất ở nông thôn hay đất ở đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 80m2 hoặc 60m2. Trừ các trường hợp đặc biệt như: chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư thì sẽ căn cứ thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND các cấp căn cứ quyết định trên thi hành. Đồng thời căn cứ các quy định khác để xem xét, cho phép tách thửa đất với người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình thuộc chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ nghèo; đối với những trường hợp cụ thể là người có hoàn cảnh khó khăn; đối với trường hợp tặng/cho quyền sử dụng đất cho con hoặc nhận thừa kế sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.

Quyết định này thay thế cho quyết định số 03 được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 1/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

(Tổng hợp bởi odt.vn)