Mới đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TNMT) đã đưa ra dự thảo Luật Đất đai để lấy ý kiến đóng góp từ các bộ, ban ngành. Đáng chú ý hơn cả là đề xuất của Bộ Xây dựng (BXD) xoay quanh điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (phân lô bán nền).

Đổi mới quy định phân lô bán nền

Bãi bỏ những quy định chồng chéo

Tại Điểm b, Khoản 1; Khoản 2, Điều 41, Nghị định 43/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, quy định 2 điều kiện chủ dự án phải thực hiện để có thể phân lô bán nền. Một là hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Hai là thuộc khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Ngoài những điều trên, theo BXD dự án còn phải phù hợp với quy định về nhà ở, kinh doanh bất động sản và phát triển đô thị. Tuy nhiên các yêu cầu trên đều được thể hiện chi tiết tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/TTLT/BXD-BNV. Cho nên cần sửa đổi Nghị định 43, thay thế các điều, khoản trùng lặp bằng việc tham chiếu đến các văn bản đã ban hành trước đó để đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo.

Tiếp theo, tại Khoản 4, điều 41, Chính phủ đã giao Bộ TNMT và BXD ban hành văn bản quy định chi tiết điều này. Trong khi luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đã “cắt đứt” liên kết khi Thông tư liên tịch giữa các Bộ không được phép ban hành nữa. Vậy nên hiện nay vẫn chưa có thông tư để cụ thể hóa điều trên.

Ngoài ra, những quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án còn chưa đánh giá được các tác động và chưa có điều khoản chuyển tiếp để xử lý những trường hợp cũ. Căn cứ vào những lý do trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Hồng Hà có văn bản gửi tới Chính phủ nêu rõ quan điểm.

Cụ thể như sau, sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 1 Điều 41 Nghị định 43 theo hướng: Dự án đáp ứng điều kiện và thuộc khu vực, loại đô thị chuyển nhượng sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở, phát triển đô thị. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, khoản 2, khoản 4, Điều 41, Nghị định 43 (thống nhất với cách thể hiện tại Điều 42a, Nghị định 43 - được bổ sung tại khoản 26, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

(Tổng hợp bởi odt.vn)