Hỏi: Công ty của ông Nam Trần Mạn (TPHCM) có tài sản là một nhà xưởng hiện không sử dụng nên ông cho công ty khác thuê. Ông Mạn có cần phải bổ sung ngành kinh doanh bất động sản trên giấy phép kinh doanh và vốn theo điều kiện ngành quy định hay không?

co-phai-bo-sung-nganh-kinh-doanh-bat-dong-san-khi-cho-thue-nha-xuong-hay-khong

Quy định về việc bổ sung ngành kinh doanh bất động sản khi cho thuê nhà xưởng

Để trả lời câu hỏi có cần bổ sung ngành kinh doanh bất động sản khi cho thuê nhà xưởng hay không, Bộ Xây dựng căn cứ vào những điều luật sau.

Theo Khoản 1 Điều 3 và Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản có quy định việc cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản là một trong các hoạt động kinh doanh bất động sản.

Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản quy định ổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ cũng quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đã có quy định cụ thể về các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản.

(Tổng hợp bởi odt.vn)