Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014 đang sử dụng ổn định sẽ được cấp sổ đỏ nếu thuộc những trường hợp dưới đây.

dat-vi-pham-van-duoc-cap-so-do-neu-thuoc-nhung-truong-hop-duoi-day

Đất lấn chiếm nhưng không còn nằm trong quy hoạch

Trường hợp Nhà nước công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng mà diện tích đất lấn chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn chiếm vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với trường hợp ngược lại thì sẽ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

Lấn chiếm đất rừng, đất nông - lâm trường có thể được cấp sổ đỏ

Nếu đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty nông nghiệp, lâm nghiệp thì được xử lý theo quy định sau:

Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Ban quản lý rừng sẽ xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho người đang sử dụng đất lấn, chiếm.

Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho trường hợp  không có Ban quản lý rừng, người sử dụng đất lấn, chiếm sử dụng đất vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ.

Người sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng.

Bên cạnh đó, với những trường hợp lấn, chiếm đất kể từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014, đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì sẽ được UBND cấp tỉnh thu hồi đất lấn, chiếm để trả lại cho nông trường, lâm trường.

(Tổng hợp bởi odt.vn)