Từ ngày 15/02/2020, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính theo thông tư 16/2019/TT/ – BXD ban hành ngày 26/12/2019. Bất động sản ODT sẽ cùng bạn tìm hiểu nội dung cụ thể thông qua bài viết dưới đây. 

1. Chí phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì và gồm những chi phí nào?

chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì và gồm những chi phí nào

Về khái niệm, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, kết thúc dự án đến khi đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí này chỉ được điều chỉnh khi có sự thay đổi về phạm vi công việc, điều kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn xây dựng dự án. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng dự án. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, các loại chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm: 

 • Chi phí nhân công tư vấn. Đây là chi phí trả cho người tư vấn cho chủ dự án để xác định các khoản như tiền lương, phụ cấp lương, phúc lợi tập thể, tiền thưởng, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn...
 • Chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình.
 • Chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc.
 • Chi phí thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có). 
 • Chi phí quản lý của tổ chức tư vấn, chi phí khác. 
 • Lợi nhuận chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm chi phí áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM).
 • Thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. 

2. Cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định mới 

Cách tính chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo quy định mới 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc được tính bằng cách lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc, kế hoạch thực hiện và các quy định về chế độ, chính sách của nhà nước.

Do chi phí này gồm rất nhiều khoản nên không có công thức tính tổng định mức chi phí tư vấn đầu tư cụ thể. Để tính chi phí này, bạn cần xác định định mức của từng khoản nhỏ, gồm:

 • Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thị, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 
 • Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
 • Định mức chi phí thiết kế xây dựng như: định mức chi phí thiết kế xây dựng công nghiệp, định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng, định mức thiết kế công trình giao thông...
 • Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng. 
 • Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng.
 • Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh chi phí tư vấn đầu tư xây dựng còn có chi phí quản lý dự án. Trong đó, chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư thực hiện các công việc quản lý dự án từ khâu chuẩn bị, thực hiện, kết thúc đến khâu đưa công trình dự án vào xây dựng. 

Giống như chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án cũng bao gồm những khoản mục riêng như tiền công của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động; các khoản khác liên quan đến người lao động như tiền thưởng, phụ cấp lương, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp; chi phí đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; chi phí thanh toán các dịch vụ công cộng...

Trong trường hợp chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thể thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí của các công việc này sẽ được bổ sung vào chi phí quản lý dự án.