Các nội dung thanh tra tại tỉnh Kon Tum bao gồm: Việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm; thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tỉnh Kon Tum nhận quyết định của Thanh tra Chính phủ

Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/08/2020

Sáng ngày 18/08, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Văn Minh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ, kiêm trưởng Đoàn công tác Thanh Tra đã công bố: “Quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý đất đai và quản lý đầu tư tại tỉnh Kon Tum”. Dự buổi công bố có, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành chức năng địa phương.

Theo quyết định, nội dung thanh tra tại tỉnh Kon Tum bao gồm: Việc chấp hành quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị; thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2019. Trường hợp cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ nói trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, tính từ khi công bố Quyết định thanh tra, tức là ngày 18/08/2020 (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Đoàn thanh tra gồm 10 người, chịu trách nhiệm tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch đã được duyệt và báo cáo kết quả thanh tra với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Cũng tại buổi công bố Quyết định của Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác và UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất một số nội dung cần thiết như: không để công tác thanh tra làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của chính quyền, sở, ban ngành chức năng tại địa phương; UBND tỉnh Kon Tum phải cung cấp đầy đủ báo cáo, số liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

(Tổng hợp bởi odt.vn)