Khi các chuyên gia, người nước ngoài tới làm việc tại Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ giúp họ thuê nhà để ở. Khi đó, tiền thuê nhà cho người nước ngoài được tính và chi trả như thế nào? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

1. Tiền thuê nhà cho người nước ngoài tính vào chi phí thuế TNDN 

Tiền thuê nhà cho người nước ngoài tính vào chi phí thuế TNDN2. 

Khi các cá nhân và các chuyên gia nước ngoài tới làm việc tại Việt Nam theo hoạt động hợp tác, thì các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà cho người lao động. 

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông tư sửa đổi số 25/2018/TT-BTC Điều 3, Khoản 2, tiền thuê nhà cho người nước ngoài sẽ hoàn toàn được tính vào chi phí thuế TNDN. Trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp động với cá nhân và các chuyên gia người nước ngoài, khoản tiền chi trả cho việc thuê nhà này sẽ mang tính chất là tiền lương, tiền công, được hạch toán vào chi phí và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Theo quy định, các khoản chi trả tiền thuê nhà này phải có đầy đủ hoá đơn chứng từ cụ thể và chi tiết. 

Trong trường hợp là quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài mà trong hợp đồng ghi rõ doanh nghiệp Việt lo chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong quá trình công tác thì tiền thuê nhà cho người nước ngoài được sẽ do doanh nghiệp Việt chi trả và được tính vào chi phí, được trừ sau khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

2. Thuế GTGT tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ?

Thuế GTGT tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là:

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc, giữ các chức vụ quản lý và hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài. 
  • Thuế GTGT tiền thuê nhà cho người nước ngoài được khấu trừ trong trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp nước ngoài, được các doanh nghiệp nước ngoài trả lương trong thời gian công tác tại Việt Nam nhưng trong hợp động cộng tác giữa doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam ghi rõ, doanh nghiệp tại Việt Nam có trách nhiệm lo và chịu chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài.

Do đó, việc khấu trừ thuế GTGT trong tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. 

3. Tính thuế TNCN tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

tính thuế TNCN tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT/-BTC, khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở là do đơn vị sử dụng lao động trả thay và tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh. 

Vì vậy, tiền thuê nhà cho người nước ngoài là do các doanh nghiệp Việt Nam trả thay và là hoản chịu thuế TNCN nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).