Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong văn bản gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành, hội, hiệp hội có liên quan. Các đơn vị, tổ chức này phải kiểm tra, đánh giá các tồn đọng, quy định bất cập trong luật Quy hoạch đô thị, luật Xây dựng 2014 và gửi báo cáo trước ngày 30/07/2021 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Rà soát các “lỗ hổng” trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch

Tổng kết đánh giá ở tất cả cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Công văn số 2378/BXD-QHKT ngày 24/06/2021 do ông Nguyễn Thanh Nghị ký chỉ rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá thực hiện luật Quy hoạch đô thị và những nội dung quy hoạch xây dựng có trong luật Xây dựng.

Cụ thể, các cơ quan, ban, ngành đó là UBND của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ ngành: Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch - Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thể thao - Du lịch; các hội, hiệp hội: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam…

Rà soát toàn diện mọi mặt, mọi vấn đề

Tất cả các đơn vị, cơ quan nói trên phải tiến hành đánh giá trên nhiều phương diện. Thứ nhất là công tác ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 (những nội dung về quy hoạch xây dựng) giai đoạn từ năm 2010 đến nay và việc tổ chức thực hiện các văn bản đó; tình hình ban hành các quy định về quy hoạch chuyên ngành để quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình.

Thứ hai, những mâu thuẫn, chồng chéo về đối tượng lập quy hoạch, thời gian quy hoạch, trình tự thủ tục; hồ sơ sản phẩm quy hoạch; quản lý, thực hiện quy hoạch giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014.

Thứ ba, về tình hình triển khai các quy định pháp luật trong lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng yêu cầu nội dung báo cáo phải chỉ rõ được các kết quả đạt được, những tồn đọng, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong Luật Quy hoạch đô thị, nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành.

Thứ tư, ngoài các nội dung đã đề cập bên trên, Bộ Xây dựng đề nghị riêng UBND cấp tỉnh phải đánh giá công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật Quy hoạch đô thị và những điều, khoản có liên quan đến quy hoạch xây dựng thuộc luật Xây dựng 2014 trên địa bàn mình quản lý. Các vấn đề đánh giá là: Số lượng văn bản đã ban hành, tình trạng hiệu lực của các văn bản, tính đầy đủ nội dung, sự cần thiết phải ban hành, hiệu quả các quy định, việc tuân thủ văn bản của cấp trên và việc phân công, phân cấp trong quản lý quy hoạch xây dựng.

Đề nghị nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá phải được gửi về Bộ Xây dựng (tại số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  trước ngày 30/07/2021 để Bộ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng.