Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất trên phạm vi thành phố (Quyết định 27). Quyết định chính chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2020.

Quyết định đấu giá đất mới tại Hà Nội có gì nổi bật?

Một số điểm nổi bật trong Quyết định

Về nguyên tắc đấu giá, Quyết định 27 đảm bảo tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất đã được quy định tại Điều 117 Luật Đất đai 2013. Theo đó:

 1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, khách quan, liên tục, bình đẳng, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản."

Về quỹ đất, Điều 5 của Quyết định 27 chỉ rõ, quỹ đất được sử dụng cho mục đích đấu giá chính là quỹ đất được quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Chi tiết như sau”

 1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai;
 2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 3. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật;
 4. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đaiđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Về các trường hợp được đấu giá, Điều 6 Quyết định 27 chỉ rõ các trường hợp được đấu giá quyền sử đất gồm:

 1. Nhà nước đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai.
 2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đối với từng thửa đất. Thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá, 02 người tham gia đấu giá và 02 người trả giá trở lên.
 3. Trường hợp đưa ra đấu giá nhiều thửa đất trong cùng một đợt được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.
 4. Trường hợp thửa đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người trả giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.”

Điều kiện các thửa đất được đưa ra đấu giá: Thửa đất được sử dụng để đấu giá cần đảm bảo các yêu cầu tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai. Cụ thể:

 1. Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã được UBND thành phố phê duyệt.
 2. Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
 3. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.