Theo quy định của pháp luật, trong hộ gia đình có thành viên thuộc diện được miễn giảm tiền sử dụng đất, mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

quy-dinh-va-doi-tuong-duoc-mien-giam-tien-su-dung-dat

Các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất sẽ được miễn hoặc giảm một lần nhưng chỉ được miễn giảm trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Phạm vi và đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất gồm:

  • Đất giao trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai;
  • Đất giao trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi;
  • Diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư;
  • Phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ;
  • Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất gồm:

  • Đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi được miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.
  • Đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;
  • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Việc miễn giảm chỉ được thực hiện một lần. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì cộng các mức giảm của từng thành viên lại thành mức giảm chung nhưng không được vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng được áp dụng với nhiều mức giảm khác nhau, sẽ được hưởng mức giảm cao nhất.

(Nguồn tổng hợp)