Việc chậm bàn giao kinh phí bảo trì nhà chung cư có thể gây ảnh hưởng đến việc sửa chữa, bảo trì nhà chung cư, gây thiệt thòi cho cư dân. Người mua cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

phai-lam-gi-de-bao-ve-quyen-loi-khi-chu-dau-tu-khong-ban-giao-kinh-phi-bao-tri-cho-ban-quan-tri-nha-chung-cu

Chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư

Theo Điều 36 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Để nộp khoản phí này, chủ đầu tư phải mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ chung cư nộp. Tài khoản của chủ đầu tư cần ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn.

Sau khi nhận văn bản yêu cầu giao kinh phí bảo trì, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì và chuyển kinh phí bảo trì thuộc diện phải chuyển giao theo quy định của pháp luật về nhà ở sang cho Ban quản trị nhà chung cư quản lý thông qua hình thức chuyển khoản.

Phải làm gì khi chủ đầu tư chậm, không bàn giao giao phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư

Theo điểm a và b khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, nếu chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì không đầy đủ hoặc đúng thời hạn, Ban quản trị nhà chung cư cần làm văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bàn giao kinh phí đúng quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra văn bản của Ban quản trị và có câu trả lời trong thời hạn 15 ngày.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh, chủ đầu tư nếu vẫn không bàn giao kinh phí bảo trì này sẽ phải chịu biện pháp cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

Biện pháp cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì bao gồm việc buộc chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư hoặc xử lý tài sản của chủ đầu tư. Việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế. Kinh phí phải bàn giao là toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán; nếu các bên không thống nhất quyết toán số liệu thì bàn giao theo số liệu ghi trong quyết định cưỡng chế của UBND cấp tỉnh.

Trong quá hình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì, nếu chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn tổng hợp)