UBND TP.HCM ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông thành phố tại quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên do ông Nguyễn Thành Phong – chủ tịch UBND TP làm trưởng ban.

Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM sắp có Ban Chỉ đạo trực tiếp

8 nhóm hoạt động xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông

Trong thời gian tới 8 nhóm hoạt động xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM do Ban chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện bao gồm:

Tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể Khu đô thị sáng tạo phía Đông, tổng hợp một số định hướng và chỉ tiêu quan trọng đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, hướng dẫn thực hiện quy hoạch, thiết kế hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Nghiên cứu các chính sách, giải pháp và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại đây.

Bám theo định hướng chung về phát triển đô thị sáng tạo, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội về thể dục thể thao, giáo dục, y tế, văn hóa cho khu vực phía Đông.

Nghiên cứu ban hành các quy chế, quy định quản lý, chương trình hành động phù hợp để tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư phát triển khu đô thị sáng tạo, tướng tác cao phía Đông thành phố.

Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển thông qua việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông nhằm giới thiệu về vai trò, ý tưởng quy hoạch, các dự án tiềm năng của khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

Nghiên cứu kinh nghiệm ở các thành phố lớn của nước ngoài để đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển hệ sinh thái sáng tạo. Qua đó xây dựng cơ chế phối hợp giữa 3 quận gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức bằng cách tăng cường cải cách hành chính, đổi mới quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị tập trung gồm hệ thống dữ liệu về đất đai, giao thông, kênh rạch, công trình trên địa bàn 3 quận.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo sẽ do Trưởng Ban trực tiếp quản lý, điều hành, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên. Trong trường hợp cần thiết có thể chủ động thành lập tổ công tác để tham mưu, giúp việc.

(Tổng hợp bởi odt.vn)