Mới đây, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 22/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. 

Đồng Nai: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 về hỗ trợ tái định cư

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến quá trình triển khai công tác thu hồi đất, cũng như thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi. 

Theo thống kê, trong giai đoạn từ nằm 2014 - 2023, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 116 khu tái định cư và bố trí cho 13.729 hộ dân trên tổng số 14.501 hộ cần bố trí tái định cư. 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vẫn còn một số hạn chế liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường; việc chậm trễ khi đầu tư xây dựng các khu tái định cư và việc đảm bảo an toàn cho các dự án tái định cư. 

Hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho những người có đất bị thu hồi, những người được xem là có cống hiến cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Nghị quyết số 14 đã có một số điểm đổi mới trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trong nghị quyết. 

Cụ thể, theo Nghị quyết số 14, tỉnh Đồng Nai phải đảm bảo trước năm 2026 hoàn thành 100% việc bố trí tái định cư cho số lô tái định cư còn nợ chưa bố trí. Ngoài ra, từ năm 2025 trở đi, đảm bảo 100% quyết định thu hồi đất được thực hiện sau khi bố trí tái định cư. 

Cơ quan chức năng cần phải thực hiện 2 nhiệm vụ song song là giải quyết nợ tái định cư và chuẩn bị tái định cư cho các dự án mới. Cơ quan chức năng và các địa phương phải có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung trong nghị quyết. 

Cũng theo Nghị quyết số 14, dự báo nhu cầu tái định cư tại các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào khoảng 13.903 lô. Trong đó, năm 2024, nhu cầu tái định cư vào khoảng 7.055 lô, năm 2025 là 4.006 lô và năm 2026 là 2.842 lô.