Nhà nước đã chỉ định mức lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng là 4,8%/năm kể từ ngày 22/04/2021. Ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và không vượt quá 25 năm.

Điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Những quy định khi vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày 01/04/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị Định 100/2015/NĐ-CP.

Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm kể từ ngày 1/4/2021 đến ngày 1/1/2023.

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, ngân hàng vừa ban hành Quyết định số 679/QĐ-NHNN với nội dung quy định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được chỉ định bắt đầu từ ngày 22/04/2021.

Cụ thể, từ ngày 22/04/2021, mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà Nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Cũng vào đầu tháng 4/2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 49 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với quy định  mức vốn vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà đối với các trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không được vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay đối với trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Hội Đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ cụ thể.

Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố đối với mức lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Ngân hàng và khách hàng sẽ cùng nhau thỏa thuận thời hạn cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội dựa vào khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không vượt quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. So với quy định trước đó, thời hạn cho vay hiện tại đã tăng thêm 10 năm.