Ngày 6-8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Công văn số 6814/STNMT-CCQLĐĐ về công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

thanh-pho-ha-noi-chuan-bi-lap-quy-hoach-thoi-ky-2021-2030

Chuẩn bị lập quy hoạch TP. Hà Nội

Cụ thể, theo Công văn số 6814/STNMT-CCQLĐĐ, để đảm bảo việc triển khai công tác quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thực hiện đúng tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được phê duyệt; chỉ tiêu sử dụng đất còn lại không có khả năng thực hiện tính đến ngày 31-12-2020.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập danh mục các công trình, dự án trong thời kỳ quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 và lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất kỳ 2021-2030; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (2021-2030); kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (2021-2025). Trong đó, xác định phạm vi, tính chất, hướng phát triển trọng tâm của từng vùng liên huyện, vùng huyện; bố trí sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân bổ sản xuất và phân bổ dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện; định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng vùng liên huyện, vùng huyện....; xác định chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện.

Các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để đăng ký danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kỳ 2021-2030.

(Tổng hợp bởi odt.vn)