Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 ban-hanh-ke-hoach-lap-quy-hoach-su-dung-dat-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai, cũng như phân công trách nhiệm cụ thể đối với các các bộ, ngành, địa phương.

Công tác lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia gồm các công viên như: Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất và lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch sử dụng đất quốc gia; trình Chính phủ thông qua nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia; báo cáo Bộ Chính trị (theo yêu cầu) về quy hoạch sử dụng đất quốc gia; trình Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia...

Căn cứ vào thực tế triển khai lập, thẩm định, phê duyệt của các quy hoạch cấp quốc gia, các nhiệm vụ chủ yếu và tiến độ thời gian thực hiện sẽ được điều chỉnh bổ sung nhằm đảm bảo sự phù hợp, thống nhất về nội dung giữa các loại quy hoạch.

Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo đúng yêu cầu về nội dung, quy trình lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan; thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Đồng thời, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia; lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan ngoài bộ về quy hoạch sử dụng đất quốc gia; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất quốc gia trình các cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình thẩm định, trình phê duyệt.

Các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc cung cấp chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng; thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; đề xuất nhu cầu sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Quản lý đất đai trong quá trình lập quy hoạch.

(Tổng hợp bởi odt.vn)