Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu quy hoạch là nhằm phát triển tỉnh Nghệ An bền vững trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. 

phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-nghe-an-tam-nhin-den-nam-2050

Quy hoạch tỉnh Nghệ An hướng tới phát triển bền vững trên 3 trụ cột

Trong đó, mục tiêu việc lập quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm cụ thể hóa, kết nối đồng bộ, thống nhất phương hướng tổ chức không gian và phát triển của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ tỉnh đã được đề ra trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; tạo cơ sở cho việc triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, hướng tới việc phát triển bền vững trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Về yêu cầu nội dung, quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng. Quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, đảm bảo  hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh được sử dụng một cách hiệu quả; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng và an ninh.

Đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thúc đẩy sự phát triển của các khu vực gặp khó khăn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo tồn giá trị văn hoá – lịch sử, di sản thiên nhiên; sử dụng hiệu quả hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các nội dung sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Nghệ An; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

(Tổng hợp bởi odt.vn)