Tỉnh Sơn La vừa có quyết định bổ sung Khu công nghiệp Vân Hồ tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

son-la-bo-sung-khu-cong-nghiep-hon-216ha-vao-quy-hoach-phat-trien

Sơn La xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ hơn 216ha

Theo đó, dự án Khu công nghiệp Vân Hồ với diện tích 216,64ha tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sẽ được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/ 2006 và công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 không thay đổi.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của số liệu, quy mô diện tích, vị trí quy hoạch của khu công ngiệp Vân Hồ. Đồng thời, đảm bảo dự án Khu công nghiệp Vân Hồ có sự phù hợp, khả thi, đồng bộ và tích hợp với các phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo dự án Vân Hồ không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình thực hiện dự án.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La xem xét thông qua và quyết nghị việc bổ sung khu công nghiệp Vân Hồ trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sơn La.

Việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ cần đồng bộ với quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án, cần có giải pháp ổn định đời sống và đào tạo nghề cho những người dân bị thu hồi đất

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ cũng cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp.

Nếu việc chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ không đáp ứng các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh cần báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét tách phần diện tích đất rừng phòng hộ ra khỏi diện tích quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ. Đối với khu vực rừng phòng hộ, giữ nguyên hiện trạng, không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ khi chưa được cho phép.

Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để thực hiện các dự án.