Kể từ ngày 15/12/2019, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2017 quy định về việc tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh sẽ được thay thế bằng Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND.

Quyết định nêu rõ, đối với những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa thì UBND cấp huyện phải lập hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết. Đồng thời, chỉ xem xét, giải quyết tách thửa 1 lần cho hộ gia đình, cá nhân.

Quy định mới về tách thửa đất tại Bình Dương có hiệu lực từ ngày 15/12/2019

Cụ thể, các trường hợp cá biệt gồm:

  • Tách thửa đất để thực hiện mua bán nhà đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Tách thửa đất để cho/tặng phục vụ việc xây dựng nhà ở;
  • Tách thửa đất tại các khu tái định cư;
  • Thửa đất không tiếp giáp đường nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
  • Thửa đất tiếp giáp mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

Tất cả các trường hợp trên sẽ được UBND huyện lập hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết với điều kiện:

Đối với đất ở

Đối với những thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới dưới 20m thì chỉ đủ tách thửa nếu thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành sau khi tách có diện tích tối thiểu là 36m2.

Trong trường hợp, thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý có lộ giới trên 20 thì diện tích của thửa đất còn lại và thửa đất mới hình thành sau khi tách phải ít nhất là 45m2.

Đồng thời, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tình hình thực tế tại địa phương, cũng như không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, hội đồng tư vấn sẽ xem xét chiều sâu và bề rộng của thửa đất để lấy đó làm căn cứ tách thửa.

Đối với đất tái định cư

Có 3 điều kiện gồm:

  • Bề rộng của thửa đất tách ra tối thiểu phải bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
  • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND cấp huyện phải có văn bản thống nhất.
  • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước ngày 10/10/2017.

Đối với đất nông nghiệp

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất mới phải hình thành tại các phường phải tối thiểu là 100m2, tại các thị trấn là 200m2 và tại các xã là 300m2.

Thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý nếu quy hoạch sử dụng đất là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp.

Tương tự như với đất ở, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tình hình thực tế tại địa phương, cũng như không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, hội đồng tư vấn sẽ xem xét chiều sâu và bề rộng của thửa đất để lấy đó làm căn cứ tách thửa.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2019.

(Nguồn Tổng hợp)