UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 để đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

quang-binh-day-nhanh-tien-do-lap-quy-hoach-su-dung-dat-giai-doan-2021-2030

Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Được biết quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Tỉnh đang triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định tại Điều 52, Điều 63, Luật Đất đai, căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lại theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.”

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Bình sẽ làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Do đó, nhằm đảm bảo kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, ngày 22/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1716/UBND-TNMT về việc lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm em xét nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh vào quy hoạch tỉnh để làm căn cứ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Đồng thời, các huyện thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 – 2025. Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh có sự đồng bộ, thống nhất.

Quy hoạch sử dụng đất cũng cần phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí đủ kinh phí lập quy hoạch hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho huyện, thị xã, thành phố; sở, ban, ngành, đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch ngành và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021, giai đoạn 2021 – 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xác định những dự án có sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án khác để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

(Tổng hợp bởi odt.vn)