Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang có chức năng và nhiệm vụ gì? Quyền hạn như thế nào? Hãy cùng bất động sản ODT tìm hiểu những thông tin cụ thể và chi tiết nhất dưới đây. 

1. Thông tin Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang 

Thông tin Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang 

 • Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ 
 • Điện thoại: (0258) 3522 822 - Fax: (0258) 3521 211
 • Email: pqldt.nt@khanhhoa.gov.vnvn

Lê Tiến Vĩnh 

 • Chức vụ: Trưởng Phòng 
 • Điện thoại: (0258) 3522 902 - 0903 534 774

Nguyễn Trọng Thiện 

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
 • Điện thoại: (0258) 3527 070 - 0989 074 869

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang

2.1. Chức năng 

Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Nha Trang thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cấp thoát nước đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng), phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông vận tải, phòng chống thiên tai (bão, lũ lụt) trên địa bàn thành phố. 

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Quản lý Đô thị Nha Trang có nhiệm vụ chung đối với các lĩnh vực nhà nước giao phó như:

 • Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, các quy hoạch phát triển; các chương trình; dự án đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước...
 • Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình; tuyên truyền và giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước. 
 • Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Hướng dẫn các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. 
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với các công chức nguyên môn nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc UBND các xã, phường. 
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu, phục vụ công tác quản lý của nhà nước. 
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong viêc thi hành pháp luật đối với ngành xây dưungj. 
 • Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; tổ chức đào tạo, khen thưởng và kỷ luật các cán bộ, công chức, viên chức của Phòng. 
 • Quản lý tài chính, tài sản của Phòng. 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo phân công. 

Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn chung, Phòng cũng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể liên quan đến lĩnh vực xây dựng và lĩnh vực giao thông vận tải. 

Cụ thể, đối với lĩnh vực xây dựng, Phòng có nhiệm vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. 
 • Giúp UBND thành phố cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép. 
 • Giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố. 
 • Tổ chức, lập thẩm định đối với các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt. 
 • Tổ chức, lập thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II để UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt. 
 • Kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng. 
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các công việc như xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật. 
 • Giúp UBND thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở.
 • Giúp UBND thành phố tổ chức việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. 

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Phòng có nhiệm vụ quản lý, bảo đảm việc thực hiện các dự án công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ tại địa phương theo đúng tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vi phạm liên quan tới lĩnh vực giao thông vận tải như xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Phòng cũng phối với với các cơ quan có liên quan để tìm kiếm và cứu nạn đối với các sự cố xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội đại hàng hải và hàng không của địa bàn thành phố.