UBND tỉnh Lạng Sơn tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổ chức triển khai các bước theo định.

 lap-quy-hoach-tinh-lang-son-giai-doan-2021-2030

Thực hiện lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

Theo báo cáo tình hình triển khai và nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, tính đến tháng 4/2018, tỉnh Lạng Sơn có có 340 quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, 12 quy hoạch đã được lập, điều chỉnh, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, 4 quy hoạch đã được lập, điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định, đồng thời bãi bỏ 11 quy hoạch theo thẩm quyền của UBND tỉnh.

Do đó, tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 cần đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Đồng thời cần đảm bảo tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả.

Để thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh với Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh để xem xét, quyết định.

(Tổng hợp bởi odt.vn)