UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3454/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

ha-noi-chu-dong-thuc-hien-nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2020

Chủ động thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Theo đó, các quận, huyện, thị xã TP.Hà Nội cần thực hiện một cách có hiệu quả việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, đồng thời kịp thời đề xuất báo cáo UBND thành phố giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nghi quyết trên cũng thông qua danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào danh mục được thông qua và nhu cầu sử dụng đất năm 2020, các điều kiện về đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND thành phố ban hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; báo cáo UBND thành phố quyết định theo quy định.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha; và bổ sung danh mục 361 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 1.676,07ha; 235 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dựng năm 2020 với diện tích 435,59ha.

Cũng theo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố, các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do các quận, huyện, thị xã bố trí còn các dự án ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư.

(Tổng hợp bởi odt.vn)