Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa góp ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

can-xem-xet-tinh-kha-thi-cua-quy-hoach-da-nang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần xác định các mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu cơ bản về hạ tầng xã hội, hạ tàng kỹ thuật đô thị; mô hình phát triển, cấu trúc phát triển không gian nội thị và khu vực ngoại thị; định hướng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khung; đánh giá môi trường chiến lược phục vụ phát triển ngành.

Đánh giá về đồ án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng hiện nay quy hoạch thành phố Đà Nẵng và các quy hoạch ngành quốc gia chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch. Do đó, thành phố cần xem xét tính khả thi, cơ sở khoa học và sự phù hợ của các nội dung đề xuất cho giai đoạn sau năm 2020 và thời kỳ quy hoạch đến năm 2045.

Mục tiêu của quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, sáng tạo.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư có một số đề nghị như sau:

Bổ sung nội dung đánh giá thực hiện liên kết vùng của thành phố theo các nội dung đã được xác định tại các quy hoạch có liên quan; đánh giá hiện trạng kinh tế-xã hội và dân cư, đối chiếu với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đánh giá cụ thể hơn về định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất, cấu trúc đô thị…

Bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp áp dụng công nghệ thông minh trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị; bổ sung định hướng các lĩnh vực hạ tầng ưu tiên áp dụng công nghệ thông minh phù hợp với nguồn lực đầu tư trong từng giai đoạn sau.

Cập nhật số liệu phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bổ sung dự báo, phân tích, xác định nguồn vốn đầu tư phù hợp với khả năng có thể thực hiện quy hoạch.

Đảm bảo các dự án đợt đầu của quy hoạch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ Khoa học & Đầu tư cũng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất phương án quy hoạch di dời Ga Đà Nẵng, xây dựng nhà ga đường sắt mới để tái phát triển đô thị có quy mô lớn, giải quyết những bất cập trong tổ chức khai thác, nâng cao năng lực vận tải đường sắt…

(Tổng hợp bởi odt.vn)