Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2025, Thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.

thanh-pho-dien-bien-phu-no-luc-phat-trien-len-do-thi-loai-ii-vao-nam-2025

Quy hoạch gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông, điện chiếu sáng khu dân cư, ngõ xóm; xây dựng việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống giao thông, điện chiếu sáng khu dân cư, ngõ xóm; chuyển giao công nghệ, đưa vào sử dụng hệ thống quản lý vận hành hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn, đề xuất các cấp các ngành mở rộng địa giới hành chính phục vụ phát triển đô thị; chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành, nghề, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục...

Về cơ bản, thành phố đã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, trực thuộc tỉnh. Hiện còn 8/59 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm thu nhập bình quân đầu người còn thấp, thu chi ngân sách còn thấp, quy mô dân số chưa bảo đảm, kết cấu hạ tầng đô thị còn hạn chế…

Để thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, thành phố cần phát huy mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung phát huy nguồn lực đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên cơ sở sáp nhập một số xã của huyện Điện Biên vào Thành phố; chỉnh trang đô thị phát triển không gian đô thị; và lập các dự án đầu tư xây dựng.

Thành phố cần chủ động lập quy hoạch chi tiết, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư xây dựng, kiến thiết, chỉnh trang đô thị, các chương trình dự án. Đồng thời, xây dựng kết cấu hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực tài chính, sử dụng quỹ đất hợp lý xây dựng các công trình hạ tầng đô thị.

Bên cạnh đó, xây dựng các điểm du lịch trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

Phát triển tổng hợp kinh tế dịch vụ theo hướng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ và các thành phần kinh tế tham gia, phát triển các ngành dịch vụ truyền thống sử dụng nhiều lao động và thu hút sự tham gia tích cực của khu vực kinh tế tư nhân.

Thành phố Điện Biên Phủ phát huy các nguồn lực

Thành phố Điện Biên Phủ cần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, thực hiện xã hội hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và các khu dân cư đô thị.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình thu hút vốn đầu tư không hoàn lại của các nước, các Tổ chức quốc tế và các Tổ chức phi chính phủ vào phát triển kết cấu hạ tầng và hỗ trợ sản xuất cho các xã.

Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Hoàn thiện quy hoạch tổng thể đất đai gắn với phát triển kinh tế - xã hội; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung quy hoạch quỹ đất xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, nhà hàng…

(Tổng hợp bởi odt.vn)