Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1574/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-quang-ngai-tam-nhin-den-nam-2050

Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Ngãi là 5.155,78 km2 và phần không gian biển của tỉnh được xác định theo Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập để làm căn cứ khoa học, công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ngãi sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển.

Đồng thời, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các vùng huyện và liên huyện, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành có liên quan. Làm cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Giải quyết các xung đột về không gian, thu hút các nguồn lực bên ngoài, huy động hiệu quả các điều kiện bên trong, đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển của tỉnh, vùng và quốc gia.

Về nguyên tắc lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần tuân thủ các quy trình, nguyên tắc, nội dung của Luật Quy hoạch, Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch.

Đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ, hệ thống với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng. Đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng – an ninh.

Đảm bảo tính liên tục, kế thừa, tính ổn định và khả thi trong triển khai quy hoạch.

Yêu cầu lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi tầm nhìn đến năm 2050 gồm: phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, quy hoạch và các dự án liên quan trong thời kỳ quy hoạch trước, dự báo tác động trong thời kỳ quy hoạch mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, lập phương án phân bố, và khoang vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất.

Quy hoạch cần đề ra các phương án: phương án bảo vệ môi trường, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

(Tổng hợp bởi odt.vn)