Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có Báo cáo gửi các Đại biểu Quốc hội về về tăng cường công tác xây tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đồng thời chỉ ra một số vấn đề tồn tại.

Những vấn đề trong công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch

Phát triển dự án tràn lan

Mặc dù tình trạng phát triển đô thị theo dự án tràn lan, tự phát không theo quy hoạch đã từng bước được hạn chế, khắc phục do các hoạt động đầu tư phát triển, kiểm soát của Trung ương, địa phương, chủ đầu tư, và người dân trong những năm gần dây, nhưng công tác lập, phê duyệt quy hoạch đô thị vẫn chưa kịp thời, đồng bộ theo quy định.

Cụ thể, quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị...

Sau khi quy hoạch chung được duyệt, một số quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy chế quản lý quy hoạch, quy hoạch phân khu, kiến trúc được lập không kịp thời phê duyệt, ban hành gây ra ảnh hưởng tới tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng.

Một số khu vực không có quy hoạch phân khu khi lập quy hoạch chi tiết dẫn đến thiếu kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý và phát triển đô thị. Một số đồ án quy hoạch còn thiếu tính khoa học và chưa khả thi. Thời gian lập quy hoạch kéo dài so với quy định.

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Việc góp ý các bên chưa được quan tâm đúng mức.

Điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết việc điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại một số dự án còn tuỳ tiện, có xu hướng tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất và mật độ xây dựng; giảm diện tích đất cây xanh công cộng, đất công trình hạ tầng kỹ thuật.

Việc điều chỉnh quy hoạch chủ yếu tăng số tầng cao, chia nhỏ căn hộ, tăng diện tích sàn, thay đổi công năng…dẫn đến gia tăng dân số.

Bên cạnh đó, một số địa phương việc điều chỉnh quy hoạch không được nghiên cứu một cách đồng bộ với quy hoạch phân phu dẫn đến quy hoạch phân phu bị phá vỡ, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị không đảm bảo.

Việc di dời, chuyển mục đích sử dụng đất không theo đúng định hương quy hoạch chung

Việc cụ thể hoá, thực hiện các chủ trương quy hoạch được phê duyệt chưa thực sự nghiêm túc. Công tác di dời còn chậm triển khai.

Quỹ đất sau khi di dời để xây dựng các dự án trung tâm thương mại, nhà ở, văn phòng chưa tuân thủ theo đúng định hướng quy hoạch chung, gây gia tăng dân số và quá tải về hạ tầng tại khu vực nội thành.

Tại một số địa phương, việc triển khai thực hiện công tác phát triển đô thị còn chưa thực sự gắn kết với các chính sách, chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, còn thiếu đồng bộ các công cụ quản lý phát triển đô thị từ quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị đã dẫn đến những khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện các dự án phát triển đô thị.

Các địa phương cũng chưa chủ động trong công tác báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị.

Việc quản lý phát triển đô thị chưa được quan tâm đúng mực, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị còn thiếu và yếu. Nhiều địa phương còn lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.

(Tổng hợp bởi odt.vn)