Phó Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 lap-quy-hoach-tinh-vinh-phuc-voi-dien-tich-tu-nhien-12365km2

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc

Phạm vi lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc gồm thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc, huyện Tam Đảo, huyện Tam Dương, huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch. Tổng diện tích tự nhiên 1236,5km2.

Nội dung chính của quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc cần đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, xã hội, bối cảnh bên ngoài, tổng hợp các cơ hội, thách thức của tỉnh.

Đánh giá thực trạng của phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn, hiện trạng sử dụng đất của tỉnh.

Xác định quan điểm phát triển, phương án phát triển tỉnh, mục tiêu phát triển tỉnh, cùng các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Vĩnh Phúc.

Xác định phương án phát triển các ngành quan trọng như công nghiệp, dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, xã hội và quốc phòng – an ninh, các lĩnh vực văn hoá, kinh tế, xã hội.

Xác định phương án tổ chức hệ thống nông thôn, đô thị, kết cấu hạ tầng; phân bổ vùng đất đai theo khu chức năng và theo từng loại đất, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030 cần phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

(Tổng hợp bởi odt.vn)