Ngày 18/9, UBND tỉnh đã diễn ra cuộc họp thường kỳ tháng 9/2020 trong đó lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã cho ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

hai-duong-lap-quy-hoach-tinh-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-2045

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045

Theo đó, đại diện các sở ngành cơ bản nhất trí về nhiệm vụ xây dựng quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và cho rằng đây là quy hoạch lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh, có vai trò quan trọng và là nhiệm vụ cấp bách cần khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ.

Nội dung quy hoạch tỉnh cần xem xét kỹ, tránh bị chồng chéo, đảm bảo tính động, tính mở trong quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương có trách nhiệm rà soát lại kinh phí gián tiếp trong tổng kinh phí lập quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh cần xây dựng các hành lang kinh tế bám theo các trục quốc lộ, phát huy được hành lang kinh tế ven các sông lớn, bám sát vào định hướng, chiến lược của Trung ương và căn cứ vào quy hoạch các ngành, các huyện.

Đồng thời, việc lập quy hoạch tỉnh Hải Dương cần lấy quy hoạch của giao thông đi trước, kết hợp với quy hoạch phát triển không gian đô thị, gắn với quy hoạch của ngành nông nghiệp. Quy hoạch tổng thể cần phải gắn với quy hoạch các ngành, bao gồm công thương, nông nghiệp, xây dựng, giao thông…

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ngành và các địa phương, thể hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với văn hoá, du lịch, bảo vệ môi trường.

Quy hoạch tỉnh chính là nền tảng cho việc đầu tư, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai…

Dựa trên những nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương bổ sung nội dung rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch 2011-2020 để làm căn cứ cho việc phân tích, dự báo cho thời gian tới.

Theo đó, quy hoạch tỉnh sẽ có bố cục 5 phần: căn cứ lập quy hoạch; yêu cầu nội dung, phương pháp lập quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các ngành và các địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn.

(Tổng hợp bởi odt.vn)