Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

thai-nguyen-bo-sung-them-2-khu-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

Thái Nguyên bổ sung gần 1000ha khu công nghiệp vào quy hoạch

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc bổ sung thêm 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, gồm Khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675ha tại xã Tân Hoà, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300ha tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 886/TTg-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2014 không thay đổi.

Đối với việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch, UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của số liệu báo cáo, vị trí đề xuất, quy mô diện tích của các khu công nghiệp trên. Đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, đồng bộ, liên kết, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 202 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo không để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp trong quá trình thực hiện triển khai dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên cần báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét thông qua và quyết nghị việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp nêu trên trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh bổ sung theo Nghị quyết số 187/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2020 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xây dựng, thành lập các khu công nghiệp cần tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Việc phát triển các khu công nghiệp cần thực hiện đồng bộ với các công trình nhà ở, xã hội và văn hoá thể thao cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cần có giải pháp ổn định đời sống, hỗ trợ việc làm cho người dân thuộc diện bị thu hồi đất.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về nội dung Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, tỉnh Thái Nguyên đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Sông Công II lên 300ha và bổ sung KCN - Đô thị - Dịch vụ Phú Bình với diện tích 900ha.