Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 916/QĐ-TTg.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre dựa trên các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh

Lập quy hoạch tỉnh Bến Tre tầm nhìn đến năm 2050

Trong đó, phạm vi quy hoạch phần lãnh thổ tỉnh Bến Tre có tổng diện tích tự nhiên là  2.394,75 km2.

Nội dung quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo yêu cầu theo quy định Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ gồm: phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Bến Tre; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Bến Tre; đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước.

Đồng thời, cần xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch cũng cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, xã hội đồng bộ với quy hoạch quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế và các cam kết trong điều ước quốc tế.

Ngoài ra, nội dung lập quy hoạch cần bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện; xây dựng, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai...

Các nội dung quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn; xuất phát từ nhu cầu phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước của tỉnh; tập trung nghiên cứu các phương hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, các vùng đặc trưng, các ngành, lĩnh vực có thế mạnh và đặc thù của Bến Tre.

(Tổng hợp bởi odt.vn)