Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành một số Quy định trong công tác đầu tư dự án khu đô thị mới, nhà ở thương mại trên địa bàn. Cụ thể là Quy định lựa chọn nhà đầu tư và Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Quảng Ngãi ban hành Quy định trong công tác đầu tư dự án nhà ở

Quy định chung trong công tác đầu tư dự án nhà ở

Cụ thể, Quy định mới được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành nêu rõ, đối với các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư là UBND tỉnh; bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án là các đơn vị: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố.

Trong khi đó các Sở chuyên ngành, các cơ quan chuyên môn tương đương cấp Sở hoặc UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ lập, phê duyệt và công bố doanh mục dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sau khi nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố danh mục dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư sau khi chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát. Sau đó, tiến hành công bố các nội dung thay đổi, điều chỉnh danh mục đầu tư theo quy định.

 (Nguồn Tổng hợp)