Vừa qua, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

nam-2020-ha-noi-thuc-hien-thu-hoi-dat-2167-du-an-va-chuyen-doi-muc-dich-220-du-an

Danh mục HĐND thành phố thông qua gồm có 2.167 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích  7.726,96 ha và 220 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 361,93 ha.

Các dự án được phân ra thành ba hạng mục về vốn ngân sách. Trong đó, các dự án sử dụng ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố. Dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã sẽ do các quận, huyện, thị xã bố trí. Còn các dự án ngoài ngân sách sẽ do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ dự án. Chủ đầu tư cần đảm bảo bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng năm 2020.

Các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần thực hiện đúng quy định pháp luật

UBND thành phố có trách nghiệm rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện từng dự án. Sau khi thu hồi, chủ đầu tư cần sớm đưa đất vào sử dụng. UBND thành phố sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai và vi phạm Luật Đất đai.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết, đề xuất hướng giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án.

(Nguồn tổng hợp)