Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

lap-quy-hoach-tinh-gia-lai-tam-nhin-den-nam-2050

Xây dựng tỉnh Gia Lai thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên

Mục tiêu quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển hạ tầng. Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững.

Quy hoạch tỉnh Gia Lai còn nhằm tạo cơ sở quản lý và thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, loại bỏ quy hoạch chồng chéo, bảo đảm các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội – môi trường.

Quy hoạch tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, và hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch; xây dựng năng lượng đổi mới sáng tạo; phát triển khu vực tư nhân; sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nội dung lập quy hoạch tỉnh Gia Lai tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội cần đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường. Ngoài ra, quy hoạch cần phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương; xác định các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phong và an ninh.

Đồng thời, quy hoạch cần cụ thể hoá các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các khu vực gặp điều kiện khó khăn, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

(Tổng hợp bởi odt.vn)