Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 915/QĐ-TTg.

Lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ được quy hoạch theo hướng phát triển nhanh, biền vững trên ba trụ cột: Kinh tế, môi trường và xã hội.

Phạm vi quy hoạch tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích tự nhiên là 13.030,5 km2. Về phạm vi ranh giới, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa; phía Nam giáp tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông; phía Tây giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 73 km.

Mục tiêu quy hoạch tỉnh Đắk Lắk là nhằm cụ thể hóa  quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị, phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; xây dựng các điều kiện, giải pháp thực hiện các khâu đột phá phát triển tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia thông qua các hình thức liên kết phát triển ngành.

Đồng thời, phát triển đô thị hiện đại, có hệ thống thiết chế tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, xã hội theo hướng bảo tồn, duy trì, phát huy những giá trị bản sắc, truyền thống và lịch sử, nhất là văn hóa, không gian cồng chiêng Tây Nguyên trong điều kiện phát triển đô thị hiện đại, có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội...

Nội dung lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần đảm bảo các yêu cầu như: Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch cần đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành, các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, an ninh, quốc phòng ở cấp tỉnh và liên huyện; cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy phát triển các khu vực có điểu kiện khó khăn; bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử, di sản thiên nhiên.

(Tổng hợp bởi odt.vn)