UBND TP. Hà Nội vừa có công văn Công văn số 1489/UBND-ĐT về giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thủ tục quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp thuộc khu vực ngoài phạm vi phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp

Chia làm 3 trường hợp để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp

Theo đó, các cụm công nghiệp sẽ được phân loại và giải quyết thủ tục quy hoạch theo 3 trường hợp như  báo cáo, đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trường hợp 1 (có đủ 2 điều kiện), cụm công nghiệp có trong quy hoạch xây dựng (quy hoạch thô thị) và có trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội: Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trường hợp 2 (có 1 trong 2 điều kiện), cụm công nghiệp có trong quy hoạch (quy hoạch đô thị) nhưng không có trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội hoặc ngược lại: Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo TP xem xét, quyết định.

Trường hợp 3 gồm có những cụm công nghiệp không có trong quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị) và quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội: Tạm thời giữ nguyên hiện trạng tồn tại cụm công nghiệp (có thời hạn), từng bước di dời, chuyển đổi chức năng theo Quy hoạch chung Thủ đô được duyệt.

(Tổng hợp bởi odt.vn)