Cần chuyển nhượng dự án 2700 ha đất đã trồng cao su 10 năm. Vị trí tại Gia Lai.
Giá chuyển nhượng 300 tỷ. Treo LC 5 tỷ làm việc xong trong vòng 90 ngày.